Costa Brava & mini Barcelona
'ו םוי

הנולצרב ריעה

הנולצרב ריעה

?םיישארה תובוחרה ינש תומש המ :הלאש
םילוחה תיבל הסינכה רעש
?טקטיכראה םש המ :הלאש
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
!םיתורשל תושר ונלבק וסנכנש ירחא
?השדח הצובק ררחשמ אוהש הנושאר םעפ - גאדומ הארנ הלקני
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
!םילוח תיב םינוב ךכ
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
."השודקה החפשמ"-ה ןוויכל םילוחה תיב תא ונבזע
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
?םויה רקש רמא ימ
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
"השודקה החפשמ" - "Sagrada Familia"-ה
.ידואג לש הרומג יתלבה הלרדתקה
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
?המלו םיחירצ המכ :הלאש
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
יסופיט ידואג
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.ידואג לש אל ךא ידואג יפל ךשמה
?הלעמלמ םייתש הרושב םילייחה ינש לא הנופה שיאה ימ :הלאש
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הספדהו הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
!!הפי ןיידע הז ידואג יפ לע וא ידואג
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
הנולצרב לא "םידוהיה רה"-מ טבמ
יקסנישי בקעיו היח תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
הנולצרב למנל םעפה "םידוהיה רה"-מ טבמ דוע
יכה ינשה היהי למנ הזיא ,למנה תבחרה תא ומיסייש ירחא :הלאש
?םלועב לודג
יקסנישי בקעיו היח תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 זא אל םא ?תידרפסב ארקנ הז ךיא םיעדוי) "םידוהיה רה"-ב ןיידע
(הז דומע שארב הפמל ורזחת
?הזה דוקירל םיארוק ךיא :הלאש
יקסנישי בקעיו היח תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

!!תושעל ךירצ המ םיעדוי םתא זא תולאשה לכ לע תונעל םתחלצה אל םא

רתא םכלש תונומת ףרצל םיצור םתא םא
ילא לא¢ודב םיצבקה תא חולשל אנ
יתבותכ
Aaron Shohet<conram@consortia.org.il>
15 MBytes דע חולשל רשפא 

םילייטמה  'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי 'תבש םוי 'ו םוי