'ב םוי
Costa Brava & mini Barcelona

לויטה תפמ  "טארסנומ"-ב רויס
"לאוג קראפ"-ו


טארסנומ

.בורקמ הארנ הז ךכ
?תירבעל טארסנומ םימגרתמ ךיא :הלאש
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
תוירטמ חותפל הביס אל וז ,םשג ףטפיטו סובוטואהמ ונדרי זא
.טארסנומ אוה יטרפה המשש תמסרופמ השיא לש םש ןת :הלאש
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.הככ ילע לכתסת לא !הז תא יתרבש אל ינא
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.םיה ןוויכל טבמ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
ןיינבה לעמ הלירוג תמאב שיש וא יל המדנ םאה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
ןיינבה לעמ םירמוש
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
!הללליררררוגה תוריהז
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
(עבצב) !הללליררררוגה תוריהז
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
(ילא רשקתי וז הנומת לש בוט ספדה הצורש ימ) .םיה ןוויכל טבמ בוש
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
(םיננע ידי לע רתסומ אוה םויה דועו) םיהדמ רהה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
טארסנומ לש הלרדתקהמ ונאציש רחאל רצחהמ טבמ
?תימוקמה הלהקמה םש המ :הלאש
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל


לאוג קראפ

.
קראפל רעשה לש םיתבה ינש לא הלעמלמ טבמ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
תספרמה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
.הדמחנה תימוקמה הכירדמה ידי לע רמאנ לכה .םילימ ןיא
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.קראפה רעש דילש תיבל תיווז דוע
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
.ינשה תיבל ל"נכ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
.הפי תיבל תספרמהמ טבמ
!הפ רג לאוג ןודאש ונעת לא ?ונמזב הפ רג ימ :הלאש
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
רעשה דילש תיבה לש גגה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.ינשה תיבל ל"נכ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
.תספרמל תחתמש םידומעל הילע
?המלו הלא םידומע ךותב שי המ :הלאש
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומתת הלדגהל ןאכ ץחל

?ךשמהה לש תובוט תונומת אוהשימל שי םאה

 תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
 תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

!!תושעל ךירצ המ םיעדוי םתא זא תולאשה לכ לע תונעל םתחלצה אל םא

רתא םכלש תונומת ףרצל םיצור םתא םא
ילא לא¢ודב םיצבקה תא חולשל אנ
יתבותכ
Aaron Shohet <conram@consortia.org.il>
15 MBytes דע חולשל רשפא 

םילייטמה  'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי 'תבש םוי 'ו םוי