'א םוי
Costa Brava & mini Barcelona

לויטה תפמ הרדרוט קוש
הנוריח
סרגיפ


הרדרוט קוש

 "בשוחה םדא"-ל ילש הסרגה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.ילא טיבהל עגר הרצע הצינ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
!!!יל ונימאת ,בוט רתוי ןיעה שאר קוש - תואיצמ םישפחמ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל


הנוריח

 תינולטקב .הנוריח לש ידוהיה עבורל עיגהל ידכב רהנה תא תוצחל ךירצ
"הנורי'ג" םירnוא
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 !םילחנ קר שי ונלצאש אלפ אל - רהנה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
הנוריחב קיתעה עבורה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 (תודהיה ןואיזומ וישכע) קיתעה תסנכה תיב לש תימינפה רצחה
המלו םידוהיו תודהיל סובמולוק רפוטסירכ לש רשקה המ :הלאש
?הנוריחב תודהיה ןואיזומב
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
.הז תוגג ףונ םיאור הנוריחב הלרדתקהמ םיאצוישכ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל


סרגיפ

?ךשמהה לש תובוט תונומת אוהשימל שי םאה
 תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
 תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

!!תושעל ךירצ המ םיעדוי םתא זא תולאשה לכ לע תונעל םתחלצה אל םא

רתא םכלש תונומת ףרצל םיצור םתא םא
ילא לא¢ודב םיצבקה תא חולשל אנ
יתבותכ
Aaron Shohet <conram@consortia.org.il>
15 MBytes דע חולשל רשפא 

םילייטמה  'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי 'תבש םוי 'ו םוי