Costa Brava & mini Barcelona

ףוסב ןחבמ היהיש ונרמא
אוה הנה
הנינח תורשפא אלל 2005 ץיק דע םיקתורמ םילשכנ
(לכה תא םשרש והשימ ואצמת) קיתעהל רתומ - ארונ אל

 
םילייטמה 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי 'תבש םוי 'ו םוי

לויטה תפמ

רתא םכלש תונומת ףרצל םיצור םתא םא
ילא לא¢ודב םיצבקה תא חולשל אנ
יתבותכ
Aaron Shohet<conram@consortia.org.il>
15 MBytes דע חולשל רשפא