2003 לירפא 24 דע 20 - היכרות - סורואטה םיפי'ג יראפס
"הנימי םלועה הצק דע הילטנא"

."תויפיצ תכמנה" ךות תויתנתואה תובקעב עסמ

 

תודוקנל רוזחל היהי רשפאש ךכ ,דחא םוקמב לויטה יפתתשמ י"ע ומלוצש תונומת ץבקמ הז רתא
.םימלצמה ןיעב ,לויטב תויתועמשמ
לויטה יפדב תועיפומ ןניאש תופסונ תונומת .'ד דע 'א םוימ לויטה ימי יפל םיפדל קלוחמ אוה
"םילייטמה" ארקנה ףדב תועיפומ
.טסקטב ןהו תונומתב ןה םכיתומורתל םאתהב דימתמ יונישב םיפדה ,הז בלשב
.תונומתל םפרצא ינאו ל"אודל םיפרוצמ Word יכמסמב טסקט יעטק חולשל אנ
הנומתה תא לבקל םכנוצרב םא .תלדגומ הנומת םע ףסונ ןולח חתפי "הלדגהל ןאכ ץחל" לע קילק
עיפומש טירפתה ךותמ רחבו "ינמי קילק - ןאכ ץחל" לע ינמי קילק עצבל אנ ,הספדהה תוכיאב
.ץבוקה תרימש תא
םילייטמה 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי

לויטה תפמ