' ד םוי
"הנימי םלועה הצק דע הילטנא"


לויטה תפמ
Selge הרייעה
"הנטקה היקודפק"
ולורפוקה רהנב גניטפר
הילטנאל העיסנ
 ירחא תוצח ירחא ונמייס לויטה תא
הקיתעה ריעב 23:00 -ב ונשגפנש
ילגר רויסב וניכזו הילטנא לש
.ןורי לש הלועמ הכרדהב ריעב
,תותשקה 3 - סונאירדא רעשב ונרקיב
ץרוחמה טרנימה - הילטנא לש למסבו
עגושמה לוחכה -ימוקמ בפב ונרקיב ףאו
.Dali Mavi folk muzik -
הילטנאב Cender ןולמב הניל
.המדא הברה ול שי ,קיפואט לש ותזוחאמ ןטק קלחל טבמ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.ובטב ויחטש םה הלא לכו - קיפואט לש תספרמהמ רקובב הלגתמש יפכ ףונה
.םיה ינפ לעמ רטמ 650 -הבוג .Karabuk - קוברק רפכל בורק םוקמ םושב -םוקמה
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
.ןבה למ'ג לש פי'גהו ,םהלש ןושארה תיבה הנהו
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
.קיפואט לצא רקוב תחורא
יקסנישי בקעיו היח תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
Land Rover Freelander פי'גב גהונו גניטפרה תא להנמ ,לאמ'ג ,קיפואט לש ןבה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 ןבומכ יא'צל םימ הניכמ ,לאמ'ג לש תוחאה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 תונבל םיזיע לדגמ ,ולש תדדובמה הזוחאה תא םיקה ,רפכה תא בזע ,דחוימ םדא קיפואט
.חווט תכורא תינכות ול שיש המדנ .תורוחצ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
קיפואט לש םיזיעה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
קיפואט והז
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.ימויה לויטה ינפל רקוב ךירדת
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 דציכ ,החלצה אלל ,רקובב ותיב תא םיבזועש ינפל םיגדמ לאמ§ג
,ןימי סיכ לע ססונתמ "תורהנ" למסש (תעלדמ רוניכה) "סאס"-ב םינגנמ
הז תא םישוע תמאב ךיא ונל עימשהלו תוארהל ץלאנ קיפואט ויבא
יטרפה גרדושמה פי'גה תא ונל ליאשי אוה בוביסל רבעמש עדי אל לאמ§ג
.דיב הגהה םע טעמ דוע ראשי ונתיאמ דחא יכ ולש
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
 !!רזומ - "הנטקה היקודפק"
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 הזה עלסהשכ רצונש המ הזש ררבתמ ,םינושמה םיעלסה ןיב הירופ המדא :רזומ רתוי דוע
.ררופתמ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 ןיינב תוריקכ םיעלסה לש יסופיטה לוצינה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 תודחוימ תורוצ םג שי
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 ?יב תזחוא קנע די םאה ?עלס לע בשוי ינא םאה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.הירופה המדאהו רזומה עלסה הנבמל טבמ דוע
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
בג - תיבל ריקכ עלסה לש יברימ לוצינל אמגוד
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 תיזח - תיבל ריקכ עלסה לש יברימ לוצינל אמגוד
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
ןמז .תיבה ריקמ קלח ושמשיש ךכ םיעלסה תא םילצנמ הנטקה היקודפקב םיתבה
Ballibucak - ק'צובילב - היקרוטב ארקנ םוקמה .הנש ןוילמ 65-כ ינפל - םיעלסה תורצווה
.קיפואט לש ותיבל לוממש קוצמה לע אצמנו
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
(הילוגנוממ רוקמה) םיקרואה טבשמ ימוקמ ונתוא ןימזמ ךרדבו
. Altinkaya - הייקניטלאב יא'צ תייתשויתחפשמ רוקיבל
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
.םשג דרוי ץוחבשכ חאה דיל םיממחתמ .םינפבמ טבמו
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
גניטפארה תארקל ימרת הלילצ דגב םישבול ןורהאו הצינ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
ןונרא םג
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
 .םינורחאה םידשאה לע 2 רפסמ הריס
הריסב .Beskonak קנוק-שבב האיציה תדוקנ .Kopru - ולורפוקה רהנ לע גניטפר
,ןשקא תצק היהיש ידכ םיאופקה םימל ונתיאמ דחא קרזש בבוש יקרוט ךירדמ
.םימל ונלוכ תא וכפה טעמכש םירזומ םיקחשמ ונתוא דמלל הסינ ךשמהבו
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.הילטנאל ריהמה שיבכה לע םילועש ינפל ןילס רפכב המלזוג ונל םיניכמ
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
.ונלש תונמזהה בצקב תדמוע הניאש תבה תא הפילחמ ןויסנה תלעב אמאהו
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

םילייטמה 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי