'ב םוי
"הנימי םלועה הצק דע הילטנא"


לויטה תפמ
Altinyaka -ב רויס
םיימור םילייח ירבק - סילופורקנ
,סורואטה סכרמ הדירי
Yarbasi רפכה
Cakirlar רפכה
Antalya-ב םיפי'ג תפלחהו םיירהוצ תחורא
רידיריהא םגא תפש לע ,רידירהיא ריעל העיסנ
ימוקמ יכרות םאמחב רוקיב
Egridir -ב ןולמב הניל

 
.רק ןיידעו ליעמו הכימסב םיסוכמ הניש קשב םילברוכמ ןיידנ .ןייסוח לצא רקובב םדקומ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.ןושיל וחילצה םג וניקלחו ,ונרחנ ,וניתש ,ונלכא םש ,ןייסוח לש תספרמה הז !םוטא רדח אל הז
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.החירז תעש ,ןייסוח לש תספרמל חבטמהמ רשגהמ טבמ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
....םיאורו שאר םימירמ ,ןייסוח לצא תחלגתל םידרוי
יקסנישי בקעיו היח תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
ןיכס תא עמשו םירק םימב חלגתה םימח םימ שיש עדי אלש ימ .ןייסוח לצא רקובב םדקומ
.ותוא שיגרהשמ רתוי חוליגה
יקסנישי בקעיו היח תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.יא'צ דוע םיצורש שי רקוב תחורא ירחא
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
!הת תיבה אלו ףונה הז .הת תיב תוארל ירויצ רפכב הריצע
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
.בלוד - ונשגפש ןושארה "טמויצוס"ה ץעה הז
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.בלודה ץעל סנכהל םיסנמ םג
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
"טמויצוס" ץע ותוא לש םינפבמ טבמ הז
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
?"טיבוה"-ה רג קוידב הפיא ."טמויצוס" ץע ותוא לש םינפבמ טבמ דוע
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
 Sogutcuma.המ'וצוס רפכב לודג יכה רפוסב םינוק
.היקרוטב לוז יכה םוקמה .תעלד יושע רוניכל ןוילימ 15 ,ץע ףכל ןוילמ 1 :ןוריחמה
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.ונשגפש ינשה "טמויצוס"ה הז
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
.ןוכשי דדב בלודה - "טמויצוס" תחפשמ לכ הזו
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 תרזעב ,ריבסמ ןורי .סילופורקנ-םיתמה ריע -תוימור תוקיתע
הירוטסהו היפרגואגה הינולאוגה,םימישרתו תופמ
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 
 ידבע וניתובא תובא םג .הירא טילבת םע הסכמה תוברל טטוסמ ימור רבק
תולעהל םיכירצ ויהש ולא לע בשוח ינאו .ולא תורבק תריציב וקסע םימורה
.רבקה לע הסכמה תא
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 
 ימור אבצ לש םיטילבת ריקה לע .ימור אבצ ריע
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 
 .בורקמ סוס טילבת
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 תא הקינ אל והשימו ושבייתה םימה .םינש המכב תימורה הנואסל ונרחיא
.םינש המכ הז רפעה
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 .םייחרה ינבא תענהל המינפ םימה תא איבמ יתכתמ ליבומ.המידקמ חמקה תנחת לע טבמ
הנחתה תליעפמ הנקזה לש פי'גה השעמל וניה (םירקבמ תא רפוס אוהש היה המדנ)רומחה
.המינפ ץיצהל תוכזה רובע םינוילמ הבוגש
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
.ןמזמ לספל ןורי תא תכפוה התיה וז חמקה תנחט תלעב יזא ,איפקהל םילוכי םיטבמ םא
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
הלועפב הקיתע חמק תנחט
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
.ירשפא הז זא היקרוטב ונחנא .היחפנ םג - חמק תנחט קר אל
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.תינמתועה הפוקתב המוח םינוב ךכ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
.תינמתוע הינבב תוריקהu גגה לע םישדחה ,המרעב םינשיה םיפערה .חמקה תנחטל ינוציח טבמ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 דצב הל םיכחמ חמקה יקששכ תנחוטה תחונמ
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
.חמקה תנחטל ינוציח טבמ דוע 
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 קהבומ ינמותוע הנבמ -רוחאמ טבמ
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
.הריצע לכב םישוע הז תא םג ,יא'צ הברה ךכ לכ םיתושש ירחא
יקסנישי בקעיו היח תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 תיגולואג העפות איהש םיסווטה רעש לע ונספיטו Gol -ל ונעגה ךשמהב
ונרבועב ותקלח לע רמושה ןקזה הנומתב .לחנ י"ע הצחנש רה תטילב לש
.עקרב אצמנש רהה ןוויכל
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
ונצחרתה םג ונצחרתה רידיריהאב םמחב לבא ,ונצחרתה אל ןייסוח לצא ילוא
יקסנישי בקעיו היח תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
!!!יא'צ וניתש םג
יקסנישי בקעיו היח תובידאב הנומת

 
 תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
 תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

םילייטמה 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי