'א םוי
"הנימי םלועה הצק דע הילטנא"


לויטה תפמ
םיפי'ג תלבק ,הילטנאל הסיט
-רשגה סרהנ וב םוקמב לוכאל ונרצע וב רפכה
Aslanbucak
.רמק לחנ אוה לחנה
םייררה םירפכ ,סורואטה סכר הלעמב סופיט
אוהש (העמיד) המ'צ'צה תא וניליג םויה ךלהמב
ןדע ימ םימרוז ,זיגרהל ומכ ,ובש זרב אלל רוניצ
.ורמגנ אל ונקובקבב ןדעה ימש ךכ ,קספה אלל
ןייסוח לצא הניש יקשב הניל
.Altinyaka
.רטמ 1050 - הבוג

 

ותיב לש הסינכב שמתשנש םיכסהש תיבה לעב םע ונלש יאנוכמה רבדמ וירוחאמ ,ןרטש ןונרא
הברה ךכ לכ איבה הפיאמ ןיינעמ ,םלוכ רובע יא'צ איצוה אוה רתוי רחואמ .לכוא תקספהל
!תוסוכ
Aslanbucak
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.לכוא המידק
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
רצק יארומס ,ךורא יארומס ,ךורא יארומס ,הרטיו ,ור'גפ ,ור'גפ ,רצק יארומס ÷0 הסרג ¬הריישה
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
!!! םימ המכ
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
!!! םימ המכו
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
!!! םימ המכ המכו
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.ןבומכ יא'צ - ןייסוח לצא םינפ תלבק
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.תיזכרמ הקסה
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
!ןחלושה תחת הפמה ,ברע תחוראל םיניתממ
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הספדהו הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
ןחלושל תחתמ הפמה המל ריבסמ ןורי
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
ןייסוח לצא ברעב לרופ
יקסנישי בקעיו היח תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

םילייטמה 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי