'ג םוי
"הנימי םלועה הצק דע הילטנא"


לויטה תפמ
¬רידיריהא לש קושב רוקיבב ונלחתה
 סיירוהוצ תחוראל סיכרצמ הנק ןורי
.רידיריהא םגא לש יאה יצחב בוביס
תיב לומ ונרצעו רידיריהאמ ונאצי
Agilkoy יוקיליהא הרייעב רפס
לש הרזומ העפות ואר אל ןמזמש
,םהלש רפכב םירייט
,םהילא ףרטצהל ונתוא ןימזהל וסינו
.האלה ונל ארוק ךרדה ךא
Kasimlar רפכה
Kesmekoy רפכה
(?םירכוז) םיימוקמה לש םידוקיר
 ,Yesilbag רפכה
 ולורפוקה ןוינק הלעמב סופיט
Koprulu Kanyon N.P.
קיפואט לצא הניש יקשב הניל

 
 
 תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 וארת זא ,הפצפצ ץע םילתוש דלונש יקרוט לכל םא - Ayoklig-ב רפסה תיב רצח
.תופצפצ ןה ,הצונה הארמ ילעב ,םיצעה לכ .רפס תיבה ביבס הרוק המ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
םידימלת לש דעצמב ונשגפש הדימלת - ןוליינה תיקש תורמל תויתנתוא
יקסנישי בקעיו היח תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 יצעו ,ןתיא םרוז לחנה .הלעמלמ רפכה תא תוארל ידכב הילע ידכ ךות הריצע
.ויתודג לע דדב ונקתשה בלודה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 .תמדוקה הנומתה לש לאמשל ךשמה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
(ץיווש ילוא) הדובעה ןונגס תמגדה .הווטה התבסה
.ילאמשה יחשה תיב תחת המרעה
.1
ריואב יולת ןוביבסהש דע שארה לעמ טוח םיריבעמ
.2
םידיה תופכ ךוכיח תעונתב ןוביבסה בוביסל תוישפוח וישכע םידיה תופכ
.3
 .....ךשמה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
היווטה תדובע הליחתמ וישכע .הווטה התבסה
תוריהמב בבותסמ ןוביבסה
.1
דיל דימ ,המרעהמ טוח םיררחשמ 
.2
הדובעה תא השוע ןוביבסה
.3
!!!!יליבשב המולעת הז וביבס טוחה תא ףפלמ םג ןוביבסה ךיא:
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
םילכתסמ (עקרב) דכנהו תבה .הווטה אתבסה
אתבסה לע םיפי'ג תרייש תולפנתה לע ןוהמתב
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 ?השוע אל איה המ .היקרוטה השאה איה תילאידיאה השאהש וניליג ךרדב
.םירומחב תגהונ םגו , םיצע תששוקמ םג .השוע איה לכה .הזכ רבד ןיא
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 גלשל ךרדב םיבוטר םילושכמ םירבוע
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 בוטרה לושכמל הביסה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
בוטרה לושכמל הביסה ירוחאמ םילפמה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 םיבוטר םילושכמ תא םימלצמ ךכ
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 םיצרופ ונחנא םג .םינושאר ךרדב גלשל םיעיגמ רבכ
.תואבה תוצובקה רובע תוינושאר םיכרד
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
(רטמ 2500 ךותמ) ידטוט רהב רטמ 1200 הבוגב ונרצענ -םולה דע
ילושכמ ונרבעש ירחא ,ךרדה לע גלשב עקתנ ןושארה פי'גה וב םוקמב
.תומוהתל םיקוצמ ןיב םידיחפמ ץוב
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
.חספב גלש שי היקרוטבש .גלשה הבוגל ונעגהש תיבב ונימאיש ,גלשה דיל םוליצ 
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.הלק החונמל םירצענו סרוור םישוע
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 הלעמלמ הפי ףונה המכ
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 הפי הליוו םימ תוכירב 2 דיל םיירהצ תחורא ףוס ףוס ,הטמל ךרדבו
!!!ןרעיה לש הליוה
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 םרוז לכה ונביבסמ םייתנבו
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 ינשה דצהמ הנותחתה הכירבה לע טבמ
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 זרבה תא חותפל ךירצ אלו םילכ םג םיצחור ףוסבו
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 
 תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 
 תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
רבכ תוריבגה (הקפוי) תוימוקמ תותיפב ונתוא ודביכו Kasimlar רלמיסקל ונעגה
.בר ןמזל ןסכאל ןתינש השביו הקד התיפ וז - (דומעה ירוחאמ) הקפוי לש רה ורצי
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
 הקפוי תא הפוא,הדיב ץע ברח ,תיפשאה
ןימי דצב הקפוי לש המרע
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 ץרמב דובעל תוכישממ תוריבגה ,התה תיבל ונינפ רבכ ונחנאש תורמל
!!!שממ רוציי ספ
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 תרמשמ הפילחמ,רתוי קד הברח ,תישארה תיפשאה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 השדח הקפוי לש המרע הליחתמ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.שמש סופתלב םיקוסעש םיימוקמ םינלכר ינש התה תיבבו
:יא'צ תייתשל הקספה דועב ודביכ ונתוא
 הת לש ליגר עבצב לולצ - ליגר יא'צ
לולצו ריהב ןבדבוד םודא - םינבדבוד יא'צ
לולצ אל ךא ןבדבוד םודא - ןומניק יא'צ
.רב בשע לע ססובמ קורי בוהצ ועבצ - (רכוז אל ינא ומשש) יא'צ
.ונצראב רכומה בלחסל המודש ןבל יאצו
וניצראב רכומה בלחסה הקשמ תא ומעטב ריכזמ יבלח ןבל עבצ - "פלאס" יא'צ
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
םיתושו םיבשוי
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 םישרקה דיל הזופ תספות אתבסהו רפכב םיקחשמ םידלי
.הנורחאה הנשב הששוק איהש 
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 ,הדיבש רמצהמ םירוחש םיטוח הווט אמאה .תורוד השולש ןאכ םגו
.אתבסה ומכ םיידי תדובע תושעלב תנמאתמ הדכנהו
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 .םויה לכל איה הנווכהו םירבגה לש ימיה יוליבה - "םויקה לש תלבסנ יתלבה תולקה"
.תילארשי תריית איה םא וליפא התה תיבל השיא לש הסינכ לבקל םהל השק
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.קשמב וא תיבב תודבוע םייתניב םישנה
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 !ףונ הזיא -רפכה ךשמהב םילייטמ םאו
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
 .As Yaylabeli -לבליאי שא-ארקנש םוקמב ןייעמל ונעגה
.לקשמ יווישב ןמאתהל םיבייח וילא עיגהל ידכ
.םיאופק טעמכ םימל לופיל םיענ אל הז - לפונש ימו
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
,הקלחהב ןכתסהל וצר אלש ויהו םיילגרב םיאופקה םימה תוריקדמ ולבסש ויה
.ןייעמל ךרדה תא ואצמש דע העש יצח תוחפל - םיקוצמ סופיטב ונכתסה זא
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
 ,שבי תויהל רומא הנטקה םימה תמאל לאמשמ חטשה .ללכ ךרדב םיסנכנ ןאכמ
.תופצומ המאה תונפד םג הלא אוה קר אלו ליגרה ןמ ההובג םימה סלפמ ךא
.םיילגרהו םיילענה ובטרנ תונפדה לע תכלל רחבש ימ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 .םילולצו םילוחכ םימ תכירב םיאורו םיסנכנ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 ןבומכ .עלסה לע תופיה תורוצה תא תרצוי םימה ינפ לע שמשה ינרק תריבש
הכירבה ךותל ןבא קרז התע הזש ירוחאמ אוהשמ תרזעב הזש
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 .ןלוגה תמרב "סאינב"ה ןיעמל המודב רהה ךותמ םיעבונ הלא םילולצ םימ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
 האלה םשמ ךישממש רהנה ךותל לפמ הכירבהמ
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
.תוניילול תכילהב םיאופקה םימה ךרד רוזחל םיבייוחמ םלוכו ,הרירב ןיא הרזחב
טחוש ןורהאו הצינ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ינמי קילק - ןאכ ץחל

 
םלוכ
רדנלטוש ריאמ תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
יקסנישי בקעיו היח תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
Kesmekoy רפכה
םיימוקמה לש םידוקיר
ופרטצהש הרבח םג ויהו
יקסנישי בקעיו היח תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל

 
ןרטש לחרו ןונרא תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

 
 תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל
 תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל
 תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל
 תובידאב הנומת הלדגהל ןאכ ץחל
.האלמ הנומת דירוהל ידכ "Save target as" רחבו ילאמש קילק - ןאכ ץחל

םילייטמה 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי